Δημόσιο βοήθημα σε είδος κλπ

10. Όταν διαπιστώνεται ότι ο λήπτης αδυνατεί να χρησιμοποιήσει το ποσό του δημόσιου βοηθήματος για το σκοπό που αυτό παρέχεται, ο Διευθυντής δύναται να εξουσιοδοτήσει την παροχή σ’ αυτόν δημόσιου βοηθήματος, είτε με τη μορφή αγαθών ή υπηρεσιών είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή την οποία θεωρεί κατάλληλη, ίσης αξίας με το ποσό το οποίο ο λήπτης θα λάμβανε ως δημόσιο βοήθημα.