Καταβολή ετήσιας εισφοράς

13.-(1) Κάθε Ταμείο καταβάλλει στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού του, κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 46(Ι).

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, συνολική αξία του ενεργητικού του Ταμείου σημαίνει την κατά μέσο όρο αξία του ενεργητικού του Ταμείου κατά το έτος, στο τέλος του οποίου καταβάλλεται η ετήσια εισφορά.

(2) Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται δυνάμει του εδαφίου (1) λογίζονται στα έσοδα της Αρμόδιας Αρχής.