Καταβολή δικαιωμάτων

13.-(1) Για την εξέταση από την Αρμόδια Αρχή αίτησης για εγγραφή Ταμείου και για τροποποίηση αυτής, καθώς και αίτησης για χορήγηση από την Αρμόδια Αρχή οποιασδήποτε άδειας ή εγκρίσεως, που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, καταβάλλονται, με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δικαιώματα, που προβλέπονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 46(Ι).

(2) Κάθε Ταμείο καταβάλλει στο τέλος κάθε έτους ετήσια εισφορά υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική αξία του ενεργητικού του, κατά τα οριζόμενα σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 46(Ι).

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, συνολική αξία του ενεργητικού του Ταμείου σημαίνει την κατά μέσο όρο αξία του ενεργητικού του Ταμείου κατά το έτος, στο τέλος του οποίου καταβάλλεται η ετήσια εισφορά.

(3) Τα δικαιώματα και οι ετήσιες εισφορές, που καταβάλλονται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) λογίζονται στα έσοδα της Αρμόδιας Αρχής.