Γνωστοποίηση Αλλαγών της Διαχειριστικής Επιτροπής Ταμείου

12. Κάθε αλλαγή στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής γνωστοποιείται στην Αρμόδια Αρχή εντός δέκα ημερών από την αλλαγή αυτή.