Εγγραφή Τροποποιήσεων Κανόνων Λειτουργίας Ταμείου

11. Κάθε τροποποίηση των κανόνων λειτουργίας δύναται να ισχύει αναδρομικά από τη ψήφιση της, αλλά μόνο μετά την έγκριση και εγγραφή αυτής στο μητρώο, κατόπιν γραπτής αίτησης της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου η οποία υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή εντός δεκαπέντε ημερών από την τροποποίηση αυτή.