Ανάκληση ή Ακύρωση Πιστοποιητικού Εγγραφής

10. –(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται κατά πάντα χρόνον να ακυρώσει ή ανακαλέσει πιστοποιητικό εγγραφής Ταμείου, εάν αποδειχθεί ότι το Ταμείο εσκεμμένα και παρά την σχετική προειδοποίηση της Αρμόδιας Αρχής έχει παραβεί οποιονδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των κανόνων λειτουργίας του ή ότι έπαυσε να υφίσταται.

(2) Πριν ανακληθεί ή ακυρωθεί πιστοποιητικό εγγραφής Ταμείου, η Αρμόδια Αρχή παρέχει στο Ταμείο έγγραφη προειδοποίηση ενός τουλάχιστον μηνός η οποία καθορίζει τους λόγους της σκοπούμενης ανάκλησης ή ακύρωσης.