Απόρριψη Αίτησης προς Εγγραφή

9. –Όταν η Αρμόδια Αρχή απορρίπτει αίτηση προς εγγραφή Ταμείου, αποστέλλει προς τους αιτητές, εντός δέκα ημερών από την απόφαση της, έγγραφη γνωστοποίηση του γεγονότος η οποία περιλαμβάνει και το αιτιολογικό της αποφάσεως.