Κανόνες Λειτουργίας Ταμείου και Έγγραφο Εγκαθίδρυσης

8. –(1) Τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε Ταμείο διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας του που περιέχονται στο Έγγραφο Εγκαθίδρυσης του.

(2) Οι κανόνες λειτουργίας του Ταμείου καθορίζουν τουλάχιστο-

(α) την επωνυμία και την έδρα του Ταμείου,

(β) τους όρους της εισδοχής των μελών και τις συνθήκες υπό τις οποίες παύουν να είναι μέλη,

(γ) τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών,

(δ) τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου και τους όρους της εκλογής ή του διορισμού ή της παύσης των μελών της και τις αρμοδιότητες και τους όρους λειτουργίας της,

(ε) τους όρους, υπό τους οποίους δύναται να συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει η συνέλευση των μελών,

(στ) τους όρους, υπό τους οποίους δύναται να τροποποιηθούν οι κανόνες λειτουργίας,

(ζ) το ποσό ή ποσοστό εισφορών των μελών και του εργοδότη,

(η) την τήρηση και έλεγχο των λογαριασμών του Ταμείου, και

(θ) τους όρους διαλύσεως του Ταμείου.

(3) Κανένα μέλος Ταμείου δύναται να έχει πέραν της μίας ψήφου δυνάμει των κανόνων λειτουργίας του Ταμείου.