Νομική Προσωπικότητα

7. –(1) Το Ταμείο αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή του στο μητρώο, η οποία παύει να υφίσταται με τη διάλυση του Ταμείου.

(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής αποτελεί, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες αυτό ανακληθεί ή ακυρωθεί, απόδειξη για την εγγραφή του Ταμείου, την ημερομηνία εγγραφής του και την τήρηση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων.