Συνέπεια Παράλειψης Εγγραφής, Απόρριψης Αίτησης Εγγραφής κ.τ.λ

14. –(1)Κάθε Ταμείο το οποίο παραλείπει να υποβάλει αίτηση προς εγγραφή εντός της δια του παρόντος Νόμου καθορισμένης προθεσμίας, ως και κάθε Ταμείο του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε ή του οποίου το πιστοποιητικό εγγραφής ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε, παύει να εισπράττει εισφορά.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρούμενων των αναλογιών και επί παντός Ταμείου, το οποίο παύει να εισπράττει εισφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου.