Κοινοποίηση στο Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων

15. –Αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής μαζί με το κείμενο των κανόνων λειτουργίας, καθώς και αντίγραφο του πιστοποιητικού διαγραφής κοινοποιείται στο Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων