Δραστηριότητες των Ταμείων

16. –(1) Κάθε Ταμείο περιορίζει τις δραστηριότητές του σε αυτές που συνδέονται με συνταξιοδοτικές παροχές και σε δραστηριότητες που απορρέουν από αυτές.

(2) Όταν, βάσει της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 3, ασφαλιστική επιχείρηση του Κλάδου Ζωής διαχειρίζεται τις δραστηριότητές της, οι οποίες σχετίζονται με την παροχή επαγγελματικών συνταξιοδοτήσεων μέσω ξεχωριστής παρουσίασης και διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού, η δραστηριότητα αυτή περιορίζεται στις πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με τις συνταξιοδοτικές παροχές και σε δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτές.