Διάκρισηχρηματοδοτούσας επιχείρησης και Ταμείων

17. –Η χρηματοδοτούσα επιχείρηση και το Ταμείο αποτελούν διαφορετικές νομικές οντότητες με ξεχωριστή νομική προσωπικότητα, έτσι ώστε, σε περίπτωση πτώχευσης της χρηματοδοτούσας επιχείρησης, να διαφυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου προς το συμφέρον των μελών και των δικαιούχων του.