Διοίκηση Ταμείων

18. –(1) Κάθε Ταμείο διοικείται από Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έντιμα πρόσωπα, τα οποία, είτε διαθέτουν τα ίδια τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία, είτε επικουρούνται από προσληφθέντες συμβούλους με τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία:

Νοείται ότι, η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από τρία τουλάχιστον πρόσωπα:

Νοείται περαιτέρω ότι, η Αρμόδια Αρχή εκδίδει Οδηγίες που καθορίζουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση των εργασιών του Ταμείου.

(2) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου, έντιμο πρόσωπο θεωρείται το πρόσωπο, το οποίο σέβεται τα όρια της επαγγελματικής δεοντολογίας και της νομιμότητας και, το οποίο -

(α) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του διαγωγή, ή για απάτη, υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος·

(β) δεν έχει καταδικαστεί για ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(γ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή εκκαθάριση και δεν έχει κινηθεί εναντίον του οποιαδήποτε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης.

(3) Τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικνύονται με πιστοποιητικά, που εκδίδονται από εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς αναλόγως, τα οποία καταδεικνύουν την απόκτηση των σχετικών με το αντικείμενο του έργου της Διαχειριστικής Επιτροπής γνώσεων και προσόντων.

(4) Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Ταμείου επιμελείται των υποθέσεων του Ταμείου και αντιπροσωπεύει αυτό δικαστικώς και εξωδίκως.

(5) Η έκταση της εξουσίας της Διαχειριστικής Επιτροπής προσδιορίζεται από το Έγγραφο Εγκαθίδρυσης, ο δε προσδιορισμός αυτός ισχύει και έναντι τρίτου. Η εξουσία αυτής εν αμφιβολία εκτείνεται και σε κάθε συναφή πράξη.

(6) Δικαιοπραξία η οποία επιχειρείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου εντός των ορίων της εξουσίας της δεσμεύει το Ταμείο αυτό.

(7) Το Ταμείο ευθύνεται για τις πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που το αντιπροσωπεύουν, εφόσον η πράξη ή παράλειψη έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση των ανατιθεμένων σε αυτά καθηκόντων και συνεπάγεται υποχρέωση αποζημίωσης. Ευθύνεται επί πλέον εξ ολοκλήρου και το υπαίτιο πρόσωπο.