Λοιποί κανόνες Λειτουργίας του Ταμείου

19. –(1) Κάθε Ταμείο εφαρμόζει τους θεσπισμένους κανόνες λειτουργίας των συνταξιοδοτικών σχεδίων που διαχειρίζεται και ενημερώνει επαρκώς τα μέλη του για τους κανόνες αυτούς.

(2) Όλα τα τεχνικά αποθεματικά υπολογίζονται και πιστοποιούνται από αναλογιστή ή, από άλλο πρόσωπο που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και που η Αρμόδια Αρχή κρίνει ως κατάλληλο, στη βάση αναλογιστικών μεθόδων αναγνωρισμένων από αυτήν.

(3) Εάν η χρηματοδοτούσα επιχείρηση εγγυάται την πληρωμή συνταξιοδοτικών παροχών, δεσμεύεται να καταβάλλει τακτική χρηματοδότηση.

(4) Τα μέλη πληροφορούνται επαρκώς σ’ ό,τι αφορά τους όρους του συνταξιοδοτικού σχεδίου και ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά-

(α) στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο συνταξιοδοτικό σχέδιο,

(β) στους οικονομικούς, τεχνικούς και άλλους κινδύνους που συνδέονται με το συνταξιοδοτικό σχέδιο, και

(γ) στη φύση και την κατανομή αυτών των κινδύνων.

(5)(α) Όταν συντρέχει ανάγκη προστασίας του ενεργητικού, των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων του, το Ταμείο μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για την έγκριση της ανάθεσης της διαχείρισής του, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα, τα οποία θα ενεργούν για λογαριασμό του.

(β) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαιτήσει αυτεπάγγελτα την ανάθεση ολικά ή μερικά της διαχείρισης Ταμείου, όταν συντρέχει ανάγκη προστασίας του ενεργητικού, των συμφερόντων των μελών και των δικαιούχων του, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του.

(6) Σε περίπτωση διασυνοριακής δραστηριότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36, οι όροι λειτουργίας κάθε Ταμείου εγκρίνονται προηγουμένως από την Αρμόδια Αρχή.