Τήρηση Βιβλίων

20. –Η Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Ταμείου τηρεί ή φροντίζει όπως τηρούνται-

(α) βιβλία πρακτικών όπως προνοείται στους κανόνες λειτουργίας του ή καθορίζεται με Οδηγίες στα οποία θα καταγράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της και της συνέλευσης των μελών,

(β) μητρώο των μελών του Ταμείου με οιονδήποτε τρόπο και περιέχει τέτοιες λεπτομέρειες όπως δύναται να καθορίζονται με Οδηγίες,

(γ) κανονικά λογιστικά βιβλία τα οποία, δείχνουν σαφή εικόνα των δικαιοπραξιών και δοσοληψιών ως και αποδεικτικά των εισπράξεων και πληρωμών του Ταμείου, και

(δ) οποιαδήποτε αλλά βιβλία και λογαριασμοί όπως καθορίζονται με Οδηγίες.