Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις του Ταμείου

21. –(1) Κάθε Ταμείο καταρτίζει ετήσιους λογαριασμούς και ετήσιες εκθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη κάθε συνταξιοδοτικό σχέδιο που διαχειρίζεται και, όπου είναι εφαρμοστέο, ετήσιους λογαριασμούς και ετήσιες εκθέσεις για κάθε ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο.

(2) Οι λογαριασμοί και οι εκθέσεις κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), παρουσιάζουν την πραγματική και ακριβή εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, των εσόδων και εξόδων και της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου και ετοιμάζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης:

Νοείται ότι, οι ετήσιοι λογαριασμοί και οι πληροφορίες που περιέχονται στις εκθέσεις είναι συνεπείς, περιεκτικοί και ακριβείς, και ελέγχονται από ελεγκτή διοριζόμενο, εφόσον οι κανόνες λειτουργίας δεν ορίζουν διαφορετικά, από τη Διαχειριστική Επιτροπή.

(3) Ο ελεγκτής δύναται να επιθεωρεί τα βιβλία, έγγραφα και λογαριασμούς του Ταμείου, δύναται δε να απαιτήσει από οποιοδήποτε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ή άλλων αξιωματούχων του Ταμείου αυτού, την παροχή πληροφοριών ή επεξηγήσεων, τις οποίες θεωρεί αναγκαίες για την εκτέλεση του καθήκοντός του.

(4) Ο ελεγκτής ετοιμάζει και υποβάλλει την έκθεση του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία την δημοσιεύει με τους λογαριασμούς του Ταμείου με τρόπο τον οποίο η Αρμόδια Αρχή θεωρεί ικανοποιητικό.