Παρεχόμενες πληροφορίες στα μέλη και στους δικαιούχους του Ταμείου

22. –(1) Τα μέλη και οι δικαιούχοι του Ταμείου, και, όπου είναι δυνατόν, οι εκπρόσωποί τους, λαμβάνουν -

(α) κατόπιν αιτήματος, τους ετήσιους λογαριασμούς και τις εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21:

Νοείται ότι, όταν το Ταμείο είναι υπεύθυνο για περισσότερα του ενός συνταξιοδοτικά σχέδια, λαμβάνουν τους λογαριασμούς και την έκθεση για κάθε ξεχωριστό σχέδιο,

(β) οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με αλλαγές των κανόνων του συνταξιοδοτικού σχεδίου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(2) Η δήλωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23, κοινοποιείται στα μέλη και τους δικαιούχους του Ταμείου, και, όπου είναι εφαρμοστέο, στους εκπροσώπους τους κατόπιν σχετικής αίτησης.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), κάθε μέλος λαμβάνει, κατόπιν σχετικής αίτησης του, αναλυτικές και ουσιαστικές πληροφορίες, σχετικά με -

(α) το επιδιωκόμενο επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών, εφόσον αυτό εφαρμόζεται·

(β) το επίπεδο των παροχών, σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης·

(γ) το φάσμα των επενδυτικών επιλογών, εάν υπάρχουν, και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, όταν το μέλος επωμίζεται τον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο και τις δαπάνες που συνδέονται με τις επενδύσεις·

(δ) τις λεπτομέρειες μεταφοράς των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο Ταμείο σε περίπτωση λήξεως της σχέσεως εργασίας.

(4) Τα μέλη λαμβάνουν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ταμείου, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση σ’ ότι αφορά στη χρηματοδότηση των δεδουλευμένων ατομικών δικαιωμάτων τους.

(5) Κάθε δικαιούχος λαμβάνει, κατά τη συνταξιοδότηση ή όταν άλλες παροχές καθίστανται πληρωτέες, τις αναγκαίες πληροφορίες για τις οφειλόμενες παροχές και τις αντίστοιχες επιλογές για την καταβολή τους.