Δήλωση των αρχών περί επενδυτικής πολιτικής

23. –(1) Κάθε Ταμείο καταρτίζει και επανεξετάζει τουλάχιστον ανά τριετία, γραπτή δήλωση των αρχών περί επενδυτικής πολιτικής:

Νοείται ότι, η δήλωση αναθεωρείται αμέσως μετά από οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής.

(2) Η δήλωση του εδαφίου (1) περιέχει τουλάχιστον θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις μεθόδους μέτρησης του επενδυτικού κινδύνου, τις εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου και τη στρατηγική κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού, όσον αφορά στη φύση και στη διάρκεια των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.