Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στην Αρμόδια Αρχή και λοιπές υποχρεώσεις Ταμείου

24. –(1) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητά πληροφορίες ή οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο από Ταμείο, για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητές του:

Νοείται ότι, οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν όχι μόνο από το Ταμείο, και από τη Διαχειριστική Επιτροπή, αλλά και από πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Ταμείου, καθώς επίσης και από κάθε άτομο που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο του Ταμείου.

(2) Η Αρμόδια Αρχή εποπτεύει τις σχέσεις μεταξύ του Ταμείου και άλλων επιχειρήσεων ή μεταξύ Ταμείων, όταν το Ταμείο εκχωρεί αρμοδιότητες σε επιχειρήσεις ή σε Ταμείο μέσω υπεργολαβίας, επηρεάζοντας τη χρηματοοικονομική του κατάστασή ή την αποτελεσματικότητα της εποπτείας σε σημαντικό βαθμό.