Λοιπά έγγραφα προς υποβολή στην Αρμόδια Αρχή

25. –(1) Το Ταμείο υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή-

(α) τη δήλωση των αρχών περί επενδυτικής πολιτικής που καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 23.

(β) εντός εννέα μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση που καταρτίζει σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου21, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης του ελεγκτή.

(γ) αναλογιστικές εκτιμήσεις και αναλογιστική μελέτη που ετοιμάζεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 19:

Νοείται ότι, τα Ταμεία Προνοίας καθορισμένης εισφοράς, που δεν έχουν εξασφαλισμένη αξία των ωφελημάτων, εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής στην Αρμόδια Αρχή αναλογιστικής εκτίμησης και αναλογιστικής μελέτης.

(2) Προς το σκοπό άσκησης των αρμοδιοτήτων της, η Αρμόδια Αρχή, δύναται να απαιτήσει από το Ταμείο, οποιαδήποτε έγγραφα θεωρεί αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων-

(i) μελετών για τα πάγια και τις υποχρεώσεις·

(ii) αποδεικτικών στοιχείων για τη σωστή εφαρμογή των αρχών περί επενδυτικής πολιτικής·

(iii) αποδεικτικών στοιχείων για την καταβολή των εισφορών βάσει των κανόνων λειτουργίας του Ταμείου ή βάσει προγράμματος·

(iv) εσωτερικών ενδιάμεσων εκθέσεων.