Υποχρέωση και Προθεσμία καταβολής Εισφορών

26. –(1) Κάθε εργοδότης καταβάλλει στο Ταμείο -

(α) κάθε ποσό, το οποίο λήφθηκε ή παρακρατήθηκε από αυτόν ως εισφορά μέλους προς το Ταμείο αυτό·και

(β) την υπ’ αυτού καταβλητέα εισφορά αναφορικά προς την περίοδο, για την οποία έλαβε ή παρακράτησε εισφορά μέλους.

(2) Ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής εισφορών προς το Ταμείο καθορίζεται με Οδηγίες.