Τόπος όπου καθίσταται απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε περίπτωση παρατυπίας κατά την ενωσιακή διακίνηση

7.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπράττεται παρατυπία στο εσωτερικό της Δημοκρατίας κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, η οποία προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 5, θεωρείται ότι η θέση σε ανάλωση πραγματοποιείται στη Δημοκρατία.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται παρατυπία στο εσωτερικό της Δημοκρατίας κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, η οποία προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 5 και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος όπου διαπράχθηκε η παρατυπία, η εν λόγω παρατυπία θεωρείται ότι διαπράχθηκε στο έδαφος της Δημοκρατίας και κατά τον χρόνο που έγινε η διαπίστωση αυτή.

(3) Στις προβλεπόμενες στα εδάφια (1) και (2) περιπτώσεις, το Τελωνείο ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής των εναρμονισμένων προϊόντων.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία εναρμονισμένα προϊόντα αποστέλλονται από τη Δημοκρατία σε άλλα κράτη μέλη υπό καθεστώς αναστολής, δεν φθάσουν στον προορισμό τους και κατά τη διάρκεια της διακίνησης δεν έχει διαπιστωθεί καμία παρατυπία που να προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 5, θεωρείται ότι διαπράχθηκε παρατυπία στο έδαφος της Δημοκρατίας και κατά τη στιγμή κατά την οποία άρχισε η διακίνηση, εκτός εάν, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη της διακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11Α, προσκομιστούν στον Διευθυντή ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία για την περάτωση της διακίνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α ή για τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παρατυπία:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο που παρέχει την προβλεπόμενη στο άρθρο 11Β εγγύηση δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι τα προϊόντα δεν αφίχθησαν στον προορισμό τους, του χορηγείται προθεσμία ενός μηνός από την ημέρα της ανακοίνωσης της πληροφορίας αυτής από το Τελωνείο, προκειμένου να είναι σε θέση να αποδείξει ότι η διακίνηση έχει περατωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α ή να υποδείξει τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παρατυπία.

(5) Στις προβλεπόμενες στα εδάφια (2) και (4) περιπτώσεις, εάν, πριν από τη λήξη τριετίας από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η διακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11Α, εξακριβωθεί το κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε πράγματι η παρατυπία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, στην ως άνω περίπτωση επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αφού αποδειχθεί η καταβολή του στο άλλο κράτος μέλος.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «παρατυπία» νοείται η κατάσταση που δημιουργείται κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 5, λόγω της οποίας η διακίνηση ή μέρος της διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων δεν περατώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α.