Απόκτηση εναρμονισμένων προϊόντων σε ειδικές περιπτώσεις

7. Όσον αφορά τα εναρμονισμένα προϊόντα που αποκτούν ιδιώτες για δική τους ανάγκη σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταφέρονται από τους ιδίους στη Δημοκρατία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα προϊόντα αποκτώνται.