Υπόχρεος για καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης

6.-(1) Υπόχρεος να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 είναι-

(α) σε σχέση με την έξοδο εναρμονισμένων προϊόντων από καθεστώς αναστολής όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 5-

(i) ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο εγγεγραμμένος παραλήπτης ή κάθε άλλο πρόσωπο που  απελευθερώνει ή εξ ονόματος του οποίου απελευθερώνονται τα εναρμονισμένα προϊόντα από καθεστώς αναστολής και σε περίπτωση παράτυπης εξόδου από τη φορολογική αποθήκη, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην έξοδο αυτή· και

(ii) σε περίπτωση παρατυπίας κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, όπως αυτή ορίζεται στα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 7, ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο εγγεγραμμένος αποστολέας ή κάθε άλλο πρόσωπο που εγγυήθηκε την πληρωμή σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 11Β και κάθε πρόσωπο που συμμετείχε στην παράτυπη έξοδο και το οποίο γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει τον παράτυπο χαρακτήρα της εξόδου·

(β) σε σχέση με την παραγωγή εναρμονισμένων προϊόντων όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 5, το πρόσωπο που παράγει τα εναρμονισμένα προϊόντα και σε περίπτωση παράτυπης παραγωγής, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην παραγωγή τους·

(γ) σε σχέση με την εισαγωγή ή την παράτυπη είσοδο εναρμονισμένων προϊόντων που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 5, ο διασαφιστής, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού και, σε περίπτωση παράτυπης εισόδου, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην παράτυπη είσοδο· και

(δ) σε σχέση με την κατοχή ή αποθήκευση εναρμονισμένων προϊόντων όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 5, το πρόσωπο που κατέχει ή αποθηκεύει τα εναρμονισμένα προϊόντα ή κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην κατοχή ή αποθήκευση των εναρμονισμένων προϊόντων ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των προσώπων αυτών, σύμφωνα με την αρχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης.

(2) Σε περίπτωση περισσότερων υπόχρεων για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπόχρεα για την πληρωμή της εν λόγω οφειλής.