Υπόχρεος για καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης

6.-(1) Υπόχρεος να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που καθίσταται απαιτητός σύμφωνα με το άρθρο 5 είναι:

(α) σε σχέση με την έξοδο εναρμονισμένων προϊόντων από καθεστώς αναστολής όπως αναφέρεται στο άρθρο 5(1)(α):

(i) ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο εγγεγραμμένος παραλήπτης ή κάθε άλλο πρόσωπο που απελευθερώνει ή εξ ονόματος του οποίου απελευθερώνονται τα εναρμονισμένα προϊόντα από καθεστώς αναστολής και σε περίπτωση παράτυπης εξόδου από τη φορολογική αποθήκη, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην έξοδο αυτή,

(ii) σε περίπτωση παρατυπίας κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, όπως αυτή ορίζεται στα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 7: ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, ο εγγεγραμμένος αποστολέας ή κάθε άλλο πρόσωπο που εγγυήθηκε την πληρωμή σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 11Β, και κάθε πρόσωπο που συμμετείχε στην παράτυπη έξοδο και το οποίο γνώριζε ή όφειλε ευλόγως να γνωρίζει τον παράτυπο χαρακτήρα της εξόδου,

(β) σχετικά με την παραγωγή εναρμονισμένων προϊόντων όπως αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5: το πρόσωπο που παράγει τα εναρμονισμένα προϊόντα και σε περίπτωση παράτυπης παραγωγής, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην παραγωγή τους,

(γ) σχετικά με την εισαγωγή εναρμονισμένων προϊόντων που αναφέρεται στην παράγραφο (γi) του εδαφίου (1) του άρθρου 5: το πρόσωπο που δηλώνει τα εναρμονισμένα προϊόντα ή εξ ονόματος του οποίου δηλώνονται αυτά κατά την εισαγωγή και σε περίπτωση παράτυπης εισαγωγής, κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην εισαγωγή,

(δ) σχετικά με την κατοχή εναρμονισμένων προϊόντων όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γii) του εδαφίου (1) του άρθρου 5: το πρόσωπο που κατέχει τα εναρμονισμένα αρμονισμένα προϊόντα και κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στην κατοχή τους.

(2) Σε περίπτωση περισσότερων υπόχρεων για την καταβολή του οφειλόμενου ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα πρόσωπα αυτά είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεα για την πληρωμή της εν λόγω οφειλής.