Ειδικές περιπτώσεις απαιτητού του ειδικού φόρου κατανάλωσης

6. (1) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εισπράττεται στη Δημοκρατία και σε περίπτωση που εναρμονισμένα προϊόντα, έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εμπορικούς σκοπούς στη Δημοκρατία.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης καθίσταται απαιτητός και καταβάλλεται στη Δημοκρατία, όταν τα εναρμονισμένα προϊόντα έχουν ήδη τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδίδονται ή προορίζονται να παραδοθούν στη Δημοκρατία ή διατίθενται στην Δημοκρατία, για τις ανάγκες επιτηδευματία που ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου-

(3) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης οφείλεται, κατά περίπτωση, από το πρόσωπο που πραγματοποιεί την παράδοση, που κατέχει τα εναρμονισμένα προϊόντα που προορίζονται να παραδοθούν, ή από το πρόσωπο στο οποίο διατίθενται τα εναρμονισμένα προϊόντα στη Δημοκρατία, ή από τον επιτηδευματία ή το νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου.

(4) Τα προϊόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) κυκλοφορούν μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών υπό την κάλυψη του Απλουστευμένου Συνοδευτικού Διοικητικού Εγγράφου (ΑΣΔΕ) και σύμφωνα με τη διαδικασία όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3649/92 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με απλουστευμένο συνοδευτικό έγγραφο για την ενδοκοινοτική κυκλοφορία προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος και τα οποία έχουν διατεθεί στην κατανάλωση στο κράτος μέλος αποστολής.

(5) Το πρόσωπο, ο επιτηδευματίας ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που αναφέρονται στο εδάφιο (3) οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) να καταθέτει πριν από την αποστολή των πιο πάνω προϊόντων, δήλωση στο Τελωνείο και να καταθέτει εγγύηση για την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης όπως ήθελε καθορίσει ο Διευθυντής·

(β) να καταβάλλει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη Δημοκρατία το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την άφιξη των προϊόντων·

(γ) να δέχεται πρόθυμα κάθε έλεγχο που διενεργεί το Τελωνείο για να εξακριβώσει ότι πραγματοποιήθηκε η παραλαβή των προϊόντων και ότι καταβλήθηκαν οι οφειλόμενοι ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

(6) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχει καταβληθεί στη Δημοκρατία για τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή προσώπου για εμπορικούς σκοπούς στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να επιστραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 26.

(7) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του να καθορίσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.