Τόπος όπου καθίσταται απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης σε περίπτωση παρατυπίας κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση

7. (1) Όταν διαπράττεται παρατυπία στο εσωτερικό της Δημοκρατίας κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, η οποία προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, θεωρείται ότι η θέση σε ανάλωση πραγματοποιείται στη Δημοκρατία.

(2) Όταν διαπιστώνεται παρατυπία στο εσωτερικό της Δημοκρατίας κατά την ενδοκοινοτική διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής η οποία προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, και δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο τόπος όπου διαπράχθηκε η παρατυπία, η εν λόγω παρατυπία θεωρείται ότι διαπράχθηκε στο έδαφος της Δημοκρατίας και κατά το χρόνο που έγινε η διαπίστωση αυτή.

(3) Στις περιπτώσεις των εδαφίων (1) και (2), το Τελωνείο ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αποστολής των εναρμονισμένων προϊόντων.

(4) Όταν εναρμονισμένα προϊόντα αποστέλλονται από τη Δημοκρατία σε άλλα κράτη μέλη υπό καθεστώς αναστολής, δεν φθάσουν στον προορισμό τους και κατά τη διάρκεια της διακίνησης δεν έχει διαπιστωθεί καμία παρατυπία που να προκαλεί τη θέση τους σε ανάλωση σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5, θεωρείται ότι διαπράχθηκε παρατυπία στο έδαφος της Δημοκρατίας και κατά τη στιγμή κατά την οποία άρχισε η διακίνηση, εκτός εάν, εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της διακίνησης σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11Α, προσκομιστούν στο Διευθυντή ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία για την περάτωση της διακίνησης σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 11Α ή για τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παρατυπία:

Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο που παρέχει την προβλεπόμενη στο άρθρο 11Β εγγύηση δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι τα προϊόντα δεν αφίχθησαν στον προορισμό τους, του χορηγείται προθεσμία ενός μηνός από την ημέρα της ανακοίνωσης της πληροφορίας αυτής από το Τελωνείο, προκειμένου να είναι σε θέση ν’ αποδείξει ότι η διακίνηση έχει περατωθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 11Α ή να υποδείξει τον τόπο όπου διαπράχθηκε η παρατυπία.

(5) Στις περιπτώσεις των εδαφίων (2) και (4), εάν, πριν από τη λήξη τριετίας από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η διακίνηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11Α, εξακριβωθεί το κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε πράγματι η παρατυπία, θεωρείται ότι στο κράτος αυτό τέθηκαν σε ανάλωση τα εναρμονισμένα προϊόντα:             Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται ή διαγράφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αφού αποδειχθεί η καταβολή του στο άλλο κράτος μέλος.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «παρατυπία» νοείται η κατάσταση που δημιουργείται κατά τη διακίνηση εναρμονισμένων προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής, πλην των περιπτώσεων του εδαφίου (ΙΒ) του άρθρου 5, λόγω της οποίας η διακίνηση ή μέρος της διακίνησης των εναρμονισμένων προϊόντων δεν περατώθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 11Α.