Κάλυψη των εξόδων του Επιτρόπου

87Γ.-(1) Σε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάσει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 77 ή ο Επίτροπος επιβάλει διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 σε σχέση με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, το δικαστήριο ή ο Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση, έχει εξουσία, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή δαπάνες, να διατάξει το πιο πάνω πρόσωπο ή, ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί του εξοπλισμού, να αποζημιώσει τον Επίτροπο για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατόν να υποβληθεί-

(α) σε σχέση με κατάσχεση ή κατακράτηση προϊόντων από ή για λογαριασμό του Επιτρόπου,

(β) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε ο Επίτροπος κατά την ενάσκηση των εξουσιών του δυνάμει του παρόντος Νόμου.