Εξουσίες Επιτρόπου για δειγματοληπτικούς ελέγχους

87Β.-(1) Για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος έχει εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε δειγματοληψία ή αγορά ραδιοεξοπλισμού ή εξοπλισμού τερματικών για σκοπούς δοκιμών και ελέγχων.

(2) Ραδιοεξοπλισμός ή εξοπλισμός τερματικών που λαμβάνεται ως δείγμα ή που αγοράζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε Διάταγμα του Επιτρόπου, σε δοκιμή η οποία, αναλόγως του αποτελέσματος και άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 87 του παρόντος Νόμου, δύναται να οδηγήσει-

(α) στην έγερση ποινικής δίωξης για ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 και 88Α έως 88ΣΤ∙ ή/και

(β) σε διαδικασία κατάσχεσης ή δήμευσης του σχετικού προϊόντος όσον αφορά μόνο ραδιοεξοπλισμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 87Α∙

(3) Ο Επίτροπος επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα ή έχει αγοραστεί ραδιοεξοπλισμός ή εξοπλισμός τερματικών ή πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε τέτοιο εξοπλισμό να υποβάλει επίσης το σχετικό με τη διερεύνηση προϊόν σε δοκιμή, σε οργανισμούς σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση της πιστότητας ραδιοεξοπλισμού ή εξοπλισμού τερματικών δυνάμει των σχετικών Διαταγμάτων που δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος προς σκοπό εφαρμογής του παρόντος Νόμου.