Εξουσίες Επιτρόπου για δειγματοληπτικούς ελέγχους

87Β-(1) Για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 77 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος έχει εξουσία να προβαίνει σε οποιαδήποτε δειγματοληψία ή αγορά τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού για σκοπούς δοκιμών και ελέγχων.

(2) Τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός που λαμβάνεται ως δείγμα ή που αγοράζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε Διάταγμα του Επιτρόπου, σε δοκιμή η οποία,  αναλόγως του αποτελέσματος και άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 87 του παρόντος Νόμου, δύναται να οδηγήσει-

(α) στην έγερση ποινικής δίωξης για ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77∙ ή/και

(β) σε διαδικασία κατάσχεσης ή δήμευσης του σχετικού προϊόντος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 87Α∙

(3) Ο Επίτροπος επιτρέπει στο πρόσωπο από το οποίο έχει ληφθεί δείγμα ή έχει αγοραστεί τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός ή πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον σε οποιοδήποτε τέτοιο εξοπλισμό να υποβάλει επίσης το σχετικό με τη διερεύνηση προϊόν σε δοκιμή, σε οργανισμούς σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση της πιστότητας τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού δυνάμει των περί Τηλεπικοινωνιακού Τερματισμού Εξοπλισμού (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.