Κοινοποίηση ενεργειών του Επιτρόπου στην Επιτροπή

88. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργειά του που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 87 σε σχέση με ραδιοεξοπλισμό, υποδεικνύοντας τους λόγους που οδήγησαν στην απόφασή του και τους λόγους μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού.