Κατάργηση χορηγούμενων ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων

88Α.(1) Ο Επίτροπος, ο οποίος έχει χορηγήσει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σε επιχειρήσεις, εξασφαλίζει ότι καταργούνται όλα τα αποκλειστικά δικαιώματα, καθώς και τα ειδικά δικαιώματα τα οποία:

(α) Περιορίζουν σε δύο (2) ή περισσότερες τις επιχειρήσεις, βάσει των κριτηρίων που δεν είναι αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα,

(β) υποδεικνύουν, βάσει κριτηρίων διαφορετικών από τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου (α), περισσότερες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις.

(2) Ο Επίτροπος κοινοποιεί  στην Επιτροπή τα μέτρα που έχει λάβει και τα σχέδια που έχει  καταθέσει προς το σκοπό αυτό.