Εξουσίες Επιτρόπου σε σχέση με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών

88Β.(1) Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν το δικαίωμα εισαγωγής, εμπορίας, σύνδεσης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης του εξοπλισμού τερματικών όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 88Γ.

(2)  Ο Επίτροπος μπορεί-

(α) Για τον εξοπλισμό επίγειων δορυφορικών σταθμών, να αρνηθεί τη σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών ή τη λειτουργία εφόσον ο εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται στους κοινούς τεχνικούς κανόνες που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 ή ελλείψει αυτών, στις ουσιώδεις  απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ· σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν κοινοί τεχνικοί κανόνες ή εναρμονισμένοι ρυθμιστικοί όροι, οι εθνικοί κανόνες είναι ανάλογοι με τις ουσιώδεις εκείνες απαιτήσεις και κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002, στην περίπτωση όπου οι διατάξεις της οδηγίας 98/34/ΕΚ προβλέπουν κάτι τέτοιο·

(β) για άλλου είδους τερματικό εξοπλισμό, να αρνηθεί τη σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών εφόσον ο εξοπλισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στους κοινούς τεχνικούς κανόνες που ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και  σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002, ή, ελλείψει αυτών, στις ουσιώδεις απαιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας 1999/5/ΕΚ·

(γ) να απαιτήσει από τους επιχειρηματίες την κατάλληλη τεχνική ειδίκευση για τη σύνδεση, θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού τερματικών:

Νοείται ότι η εν λόγω ειδίκευση εκτιμάται βάσει δημοσιευμένων αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία δεν πρέπει να δημιουργούν διακρίσεις.