Πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις και υποχρέωση δημοσίευσης

88Γ. Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές διασυνδέσεις του δημόσιου δικτύου και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα να δημοσιευτούν από τους επενδυτές των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων βάσει Διατάγματος που δύναται να εκδίδει.