Πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις και υποχρέωση δημοσίευσης

88Γ. Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές διασυνδέσεις του δημόσιου δικτύου και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα να δημοσιευτούν από τους επενδυτές των δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.