Διαφάνεια σε σχέση με την πληροφόρηση αναφορικά με την υλική υποδομή

62Β.-(1) Kάθε επιχείρηση η οποία, έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με  τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή παρέχει δημόσια δίκτυα  επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, για να είναι σε θέση να ζητήσει πρόσβαση σε υλική υποδομή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 62Α, δικαιούται όπως έχει πρόσβαση, κατόπιν αίτησης, στις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, όσον αφορά την υφιστάμενη υλική υποδομή οποιουδήποτε φορέα εκμετάλλευσης δικτύου:

(α) Τοποθεσία και όδευση·

(β) είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής· και

(γ) σημείο επαφής.

(2) H επιχείρηση που ζητεί την πρόσβαση, προσδιορίζει τη σχετική περιοχή ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων, υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(3) Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες οι οποίες ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), επιτρέπεται, μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της ακεραιότητάς τους, για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εμπορικού απορρήτου.

(4)(α) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα ο οποίος, λόγω των καθηκόντων του, έχει στην κατοχή του, σε ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία των ελάχιστων πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) όσον αφορά την υλική υποδομή φορέα εκμετάλλευσης δικτύου,  πρέπει να τα καταστήσει διαθέσιμα μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα  του Επιτρόπου,  με ηλεκτρονικά μέσα, πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2017.

(β) Οι εν λόγω φορείς του δημόσιου τομέα θέτουν τα στοιχεία τα οποία κατέχουν στη διάθεση επιχειρήσεων που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), μετά από σχετικό αίτημα των επιχειρήσεων αυτών.

(γ) Τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές των πληροφοριών αυτών ή νέα στοιχεία των ελάχιστων πληροφοριών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) που λαμβάνονται από τον φορέα του δημόσιου τομέα διαβιβάζονται στο ενιαίο σημείο πληροφόρησης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής τους και η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο, όταν απαιτείται για την κατοχύρωση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων πληροφοριών.

(5)(α) Οι ελάχιστες πληροφορίες που διατίθενται σε ενιαίο σημείο πληροφόρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), είναι άμεσα προσιτές, μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, σε ηλεκτρονική μορφή και υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους.

(β) Η πρόσβαση στις ελάχιστες πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, εξασφαλίζεται μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου του 2017.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία οι ελάχιστες πληροφορίες που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν είναι διαθέσιμες μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, επιτρέπουν την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μετά από ειδική γραπτή αίτηση επιχείρησης η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα  με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας.

(7) Στην αίτηση προσδιορίζεται η περιοχή την οποία αφορά η εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(8) Η πρόσβαση στις πληροφορίες εγκρίνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(9) Μετά από υποβολή ειδικής γραπτής αίτησης από επιχείρηση η οποία παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, οι  φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις για την επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων της υλικής υποδομής τους.

(10) Στην αίτηση προσδιορίζονται τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορά η εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(11) Η επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου εγκρίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (1).

(12) Σε περίπτωση διαφοράς, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε μέρος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στον Επίτροπος.

(13) Ο Επίτροπος, λαμβάνοντας πλήρως υπ' όψιν την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο Δικαστήριο.

(14)(α) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) έως (11) στην περίπτωση υφιστάμενων υλικών υποδομών που δεν θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε περίπτωση κρίσιμων εθνικών υποδομών.

(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.

(γ) Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(15) Οι επιχειρήσεις που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών και επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και του επιχειρηματικού απόρρητου.

(16) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα.