Πρόσβαση σε υφιστάμενη υλική υποδομή

62Α.-(1)(α) Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου δύνανται να παρέχουν σε επιχειρήσεις, που  έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας,  πρόσβαση στην υλική τους υποδομή, με  σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(β) Αντιστοίχως με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο (α), οι φορείς  εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων επικοινωνιών δύνανται να παρέχουν  πρόσβαση στην υλική τους υποδομή με σκοπό την ανάπτυξη άλλων δικτύων  εκτός από δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(2)(α) Μετά από γραπτή αίτηση επιχείρησης εξουσιοδοτημένης να παρέχει  δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου,  υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη αίτηση πρόσβασης στην υλική του υποδομή, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής,  ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών  επικοινωνιών.

(β) Η αίτηση η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α), προσδιορίζει τα  στοιχεία του έργου για το οποίο ζητείται πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένου  συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου για το οποίο ζητείται η πρόσβαση.

(3) Κάθε άρνηση πρόσβασης βασίζεται σε αντικειμενικά, διαφανή και  αναλογικά κριτήρια, όπως είναι:

(α) Η τεχνική καταλληλότητα της υλικής υποδομής στην οποία ζητείται πρόσβαση για την υποδοχή των στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (2) ·

(β) η ύπαρξη διαθέσιμου χώρου για την υποδοχή των στοιχείων,  των υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (2), συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών αναγκών χώρου του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, οι οποίες πρέπει να καταδεικνύονται, επαρκώς·

(γ) τα θέματα  ασφάλειας και δημόσια υγείας·

(δ) η ακεραιότητα και ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου, κυρίως στην περίπτωση κρίσιμης εθνικής υποδομής·

(ε) ο κίνδυνος σοβαρών παρεμβολών των προγραμματισμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην παροχή άλλων υπηρεσιών μέσω της ίδιας υλικής υποδομής·

(στ) η ύπαρξη βιώσιμων εναλλακτικών μέσων χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδομή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό δίκαιους και εύλογους όρουςː

Νοείται ότι, ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου  δηλώνει τους λόγους  άρνησης εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους  αίτησης πρόσβασης.

(4)(α) Σε περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί η πρόσβαση ή δεν  επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία  παραλαβής της αίτησης πρόσβασης, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα  παραπομπής του ζητήματος για επίλυση της διαφοράς στον Επίτροπο, ο  οποίος αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας εκδίδει μια  δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που του υποβλήθηκε,  συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού δίκαιων και εύλογων όρων και  προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της τιμής.

(β) Ο Επίτροπος επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατό και  οπωσδήποτε εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της  πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του  δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο Δικαστήριο.

(γ) Όταν η διαφορά αφορά στην πρόσβαση στην υποδομή παροχέα  δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη, εφόσον  ενδείκνυται, τους στόχους που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 18.

(δ) Κατά τον καθορισμό τιμών που αφορούν στο αίτημα πρόσβασης, ο  Επίτροπος μεριμνά ώστε η επιχείρηση που παρέχει την πρόσβαση, να έχει την εύλογη δυνατότητα να ανακτήσει τα έξοδά της και συνεκτιμά τις  επιπτώσεις της ζητηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηματικό σχέδιο,  συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν γίνει από τον φορέα  εκμετάλλευσης του δικτύου από τον οποίο ζητείται η πρόσβαση, κυρίως στις υλικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του κυρίου της  υλικής υποδομής στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, ούτε το δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτων, όπως  ιδιοκτητών εκτάσεων γης και ακινήτων.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα.