Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων

62.-(1) Όταν πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά υποδομές επί, υπεράνω ή υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, την κοινή χρήση των υποδομών ή του ακινήτου αυτού, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτίρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων υποστηρικτικών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων, φρεατίων και κυτίων σύνδεσης.

(2) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει στους κατόχους των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) δικαιωμάτων, την από κοινού χρήση των υποδομών ή ακινήτων (περιλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης) ή τη λήψη μέτρων διευκόλυνσης του συντονισμού εκτέλεσης δημόσιων έργων, για λόγους που αφορούν στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδομικών ή χωροταξικών στόχων, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας παρέχεται σε όλους τους ενδιαφερομένους η δυνατότητα διατύπωσης των απόψεών τους.  Οι ρυθμίσεις που αφορούν στην από κοινού χρήση ή στα μέτρα για διευκόλυνση του συντονισμού είναι δυνατό να περιλαμβάνουν κανόνες για τον επιμερισμό των δαπανών της από κοινού χρήσης υποδομών ή του ακινήτου.

(3) Ο Επίτροπος, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, έχει την εξουσία να επιβάλει στους κατόχους των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) δικαιωμάτων και/ή στους ιδιοκτήτες των καλωδιώσεων, υποχρεώσεις ως προς την από κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των κτιρίων ή μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής, όταν αυτό βρίσκεται εκτός κτιρίου, σε περίπτωση που δικαιολογείται η αποφυγή εγκατάστασης εκ νέου πανομοιότυπης υποδομής, εφόσον αυτή αποδεικνύεται οικονομικά αναποτελεσματική ή δεν υποστηρίζεται από την εγκατάσταση που υποστηρίζει την υφιστάμενη καλωδίωση.  Οι ρυθμίσεις αυτές για την από κοινού χρήση ή τον συντονισμό μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες για τον επιμερισμό των σχετικών δαπανών, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τον επενδυτικό ή και οικονομικό κίνδυνο, όπου κάτι τέτοιο ισχύει.

(4) (α) Ο Επίτροπος έχει εξουσία να επιβάλει σε πρόσωπα την υποχρέωση να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, κατ’ αίτηση των αρμόδιων αρχών, για να μπορούν οι εν λόγω αρχές, από κοινού με τον Επίτροπο, να καταρτίσουν λεπτομερή κατάλογο της φύσεως, της διαθεσιμότητας και της γεωγραφικής θέσης των υποδομών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και να τον καταστήσουν διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους.

(β) Ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέρους, να λαμβάνει μέτρα για επίλυση θέματος ή διαφοράς, που αφορά σε συμφωνίες συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης διευκολύνσεων, με βάση το Μέρος 7 του παρόντος Νόμου και η εν λόγω συμφωνία θεωρείται ότι είναι συμφωνία διασύνδεσης για το σκοπό αυτό.

(5) Τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Επίτροπο σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά και είναι δυνατό να ρυθμιστούν περαιτέρω με Διάταγμα του Επιτρόπου.  Κατά περίπτωση, τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται σε συντονισμό με τις τοπικές αρχές.