Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων

62. (1) Παροχείς δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνίες για τη χρησιμοποίηση ή/και πρόσβαση στις διευκολύνσεις και εγκαταστάσεις τους από οποιονδήποτε άλλο Πρόσωπο για συνεγκατάσταση ή από κοινού χρήση αυτών, και τέτοιες συμφωνίες αποτελούν θέμα εμπορικής και τεχνικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους 5, ο Επίτροπος δύναται, κατόπιν παραπομπής από οποιοδήποτε μέρος, θέματος , διαφοράς που αφορά συμφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, να λαμβάνει μέτρα για επίλυση της διαφοράς και να λαμβάνει γι΄ αυτό το σκοπό υπόψη τις διατάξεις του Μέρους 7 και η εν λόγω συμφωνία θεωρείται ότι είναι συμφωνία διασύνδεσης για τον σκοπό αυτό.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 20 (ια), και του Άρθρου 5 του Μέρους 5 και παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1), του παρόντος Άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους σε σχέση με συμφωνία που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, μετά από κατάλληλη περίοδο για διεξαγωγή δημόσιων διαβουλεύσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρέχεται ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφέρουν τις απόψεις τους. Οι όροι αυτοί δυνατόν να περιλαμβάνουν όρους για την κατανομή δαπανών σχετικά με την από κοινού χρήση της διευκόλυνσης.