Διαφάνεια σχετικά με προγραμματισμένα τεχνικά έργα

96Δ.-(1) Για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96Γ οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, παρέχουν, μετά από ειδική γραπτή αίτηση επιχείρησης η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες, όσον αφορά εν εξελίξει ή προγραμματισμένα τεχνικά έργα που αναφέρονται στην υλική υποδομή τους και για τα οποία έχουν εκδοθεί άδεια ή/και δικαιώματα ή εκκρεμεί διαδικασία αδειοδότησης ή προβλέπεται για το επόμενο εξάμηνο η πρώτη υποβολή αίτησης για άδεια ή/ και δικαιώματα  στις αρμόδιες αρχές:

(α) Tοποθεσία και είδος των έργων·

(β) στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν τα έργα·

(γ) προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια των έργων· και

(δ) σημείο επαφής.

(2) Η επιχείρηση, η οποία έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, προσδιορίζει στην αίτησή της την περιοχή την οποία αφορά η μελλοντική εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(3) Εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης, οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους.

(4) Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες είναι δυνατόν να υπάρξει μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της ακεραιότητάς τους,  για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εμπορικού απορρήτου.

(5) Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου μπορεί να απορρίψει την αναφερόμενη στις διατάξεις του εδαφίου (1) αίτηση, εάν:

(α) Έχει δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή· ή

(β) η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εξασφαλίζεται μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης.

(6) Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου φροντίζει για τη διάθεση των ζητούμενων ελάχιστων πληροφοριών που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης.

(7) Σε περίπτωση διαφοράς, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε μέρος, έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στον Επίτροπο ο οποίος, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο Δικαστήριο.

(8)(α) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις  του παρόντος άρθρου για τεχνικά έργα ελάχιστης αξίας ή σε περίπτωση κρίσιμων εθνικών υποδομών.

(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.

(γ) Οι εν λόγω εξαιρέσεις κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα.