Συντονισμός τεχνικών έργων

96Γ.-(1) Κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου έχει δικαίωμα να διαπραγματεύεται συμφωνίες συντονισμού τεχνικών έργων με επιχειρήσεις που έχουν δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(2) Κάθε φορέας  εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελεί άμεσα ή έμμεσα τεχνικά έργα, πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο ικανοποιεί τις εύλογες αιτήσεις επιχειρήσεων που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχουν το δικαίωμα να  παρέχουν  δημόσια δίκτυα επικοινωνιών δια οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συντονισμού  των τεχνικών έργων, με διαφανείς και ισότιμους όρους.

(3) Οι αιτήσεις αυτές ικανοποιούνται εφόσον:

(α) Aυτό δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος, μεταξύ άλλων, λόγω πρόσθετων καθυστερήσεων, για τα αρχικώς προβλεπόμενα τεχνικά έργα·

(β) αυτό δεν εμποδίζει τον έλεγχο του συντονισμού των έργων· και

(γ) η αίτηση για συντονισμό κατατίθεται, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την υποβολή του τελικού σχεδίου, στις αρμόδιες αρχές, για τη χορήγηση αδειών ή/και δικαιωμάτων.

(4) Ο Επίτροπος δύναται να εκδώσει διάταγμα στο οποίο να προβλέπονται κανόνες περί κατανομής του κόστους συντονισμού των τεχνικών έργων.

(5) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί σχετική συμφωνία εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), τα μέρη  έχουν δικαίωμα παραπομπής του ζητήματος στον Επίτροπο.

(6) Ο Επίτροπος αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5), συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του καθορισμού δίκαιων και ισότιμων όρων και επιβαρύνσεων.

(7) Ο Επίτροπος επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος του κάθε μέρους όπως προσφύγει στο Δικαστήριο.

(8)(α) Ο Υπουργός δύναται να προβλέψει εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου για τεχνικά έργα ελάχιστης σημασίας, όπως από άποψη αξίας, μεγέθους ή διάρκειας, ή σε περίπτωση κρίσιμων εθνικών υποδομών.

(β) Οι εξαιρέσεις αυτές είναι δεόντως αιτιολογημένες και στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος παρατηρήσεις σχετικά με τα σχέδια εξαιρέσεων.

(γ)  Οποιαδήποτε τέτοια εξαίρεση κοινοποιείται στην Επιτροπή.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα.