Δικαιώματα διέλευσης

96Β.-(1) Ο Επίτροπος μεριμνά ούτως ώστε, όταν μια αρμόδια αρχή εξετάζει -

(α) αίτηση για παραχώρηση δικαιωμάτων εγκατάστασης υποδομής επί, υπεράνω ή υποκάτω δημόσιου ή ιδιωτικού ακινήτου, σε πρόσωπο το οποίο δύναται να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, ή

(β) αίτηση για την παραχώρηση δικαιωμάτων εγκατάστασης υποδομής υπεράνω ή υποκάτω δημόσιου ακινήτου, σε πρόσωπο στο οποίο επιτρέπεται να παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα οποία δεν προσφέρουν δημόσια υπηρεσία,

η αρμόδια αρχή να ενεργεί βάσει απλών, αποτελεσματικών, διαφανών και προσιτών στο κοινό διαδικασιών, οι οποίες καθορίζονται με Διάταγμα του Επιτρόπου και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση.  Σε κάθε περίπτωση, ο Επίτροπος μεριμνά ούτως ώστε η αρμόδια αρχή να λαμβάνει την απόφασή της εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων απαλλοτρίωσης, ακολουθώντας τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας στην επιβολή προϋποθέσεων στα παραχωρούμενα δικαιώματα των αιτητών.  Οι διαδικασίες είναι δυνατό να διαφέρουν αναλόγως εάν ο αιτητής παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή όχι.

(2) Ο Επίτροπος μεριμνά ούτως ώστε, όταν οι δημόσιες ή οι τοπικές αρχές διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των προσώπων που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ή/και  διαθέσιμες  υπηρεσίες  ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπάρχει ουσιαστικός διαρθρωτικός διαχωρισμός της αρμοδιότητας σχετικά με την παροχή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο.