Διαδικασίες εγκατάστασης ευκολιών και απόκτησης δικαιωμάτων διέλευσης

96Α.-(1) Ο Επίτροπος δύναται να τροποποιεί τους όρους και τις διαδικασίες που αφορούν την εγκατάσταση ευκολιών και την απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης, μόνο σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις και κατά αναλογικό τρόπο, που καθορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα δευτερογενή νομοθεσία.  Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας και έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή της γενικής άδειας, η πρόθεση διενέργειας των σχετικών τροποποιήσεων γνωστοποιείται καταλλήλως και παρέχεται στους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, επαρκές χρονικό διάστημα, το οποίο, εκτός εκτάκτων περιπτώσεων, είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) εβδομάδες, ώστε να μπορέσουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

(2) Οι αρμόδιες αρχές δεν περιορίζουν ούτε καταργούν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών και διέλευσης, εκτός αιτιολογημένων περιπτώσεων και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διατάξεις όσον αφορά την παροχή αντισταθμιστικού ανταλλάγματος λόγω ανακλήσεως δικαιώματος.