Εξασφάλιση αδειών πριν την εκτέλεση εργασίας σε ακίνητη ιδιοκτησία

96. Πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας, επί, υποκάτω ή υπεράνω από οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, οι παροχείς βεβαιώνονται ότι όλα τα τυχόν αναγκαία δικαιώματα και άδειες έχουν εξασφαλιστεί από κάθε αρμόδια δημόσια αρχή.