Διαδικασία χορήγησης άδειας ή/και δικαιωμάτων

96Ε.-(1) Όλες οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τους όρους και τις διαδικασίες αδειοδότησης για τα τεχνικά έργα που απαιτούνται ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών σχετικά με εξαιρέσεις που ισχύουν για τα εν λόγω στοιχεία όσον αφορά ορισμένες ή όλες τις άδειες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, διατίθενται μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης.

(2) Κάθε επιχείρηση  που έχει δεόντως αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει το δικαίωμα να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών διά οιασδήποτε οικείας νομοθεσίας, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, αιτήσεις χορήγησης των αναγκαίων αδειών για τεχνικά έργα τα οποία απαιτούνται ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(3)(α) Oι αρμόδιες αρχές δέχονται ή απορρίπτουν τις αιτήσεις αδειών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους αίτησης, με την επιφύλαξη άλλων ειδικών προθεσμιών ή υποχρεώσεων που ορίζονται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας και ισχύουν για τη διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή τυχόν άσκησης ιεραρχικής προσφυγής η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

(β) Παράταση της προθεσμίας αυτής, εκτάκτως, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις είναι δυνατή και η παράταση αυτή είναι όσο το δυνατόν συντομότερη, προκειμένου η αίτηση να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί.

(γ) Η απόρριψη της αίτησης αιτιολογείται δεόντως με βάση αντικειμενικά, διαφανή, ισότιμα και αναλογικά κριτήρια.

(4) Οι επιχειρήσεις που είναι εξουσιοδοτημένες για την παροχή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, οι οποίες έχουν υποστεί ζημία λόγω μη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (3), δύνανται να προσφύγουν στο Δικαστήριο.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επίτροπος διαπιστώνει παράβαση  των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πληροφορεί τον αδειούχο περί τούτου και δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες κυρώσεις σύμφωνα με το περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου Διάταγμα.