Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

97.-(1) Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:

(α) η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την εμπιστευτικότητα, όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την παροχή των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των δημόσιων δικτύων που υποστηρίζουν συσκευές συλλογής δεδομένων και ταυτοποίησης· και

(β) [Διαγράφηκε].

(2) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται:

(α) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των δημόσιων δικτύων που υποστηρίζουν συσκευές συλλογής δεδομένων και ταυτοποίησης· και

(β) [Διαγράφηκε].