Πεδίο εφαρμογής

97. Το παρόν Μέρος θα εφαρμόζεται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την παροχή των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο. Τα Άρθρα 102 έως 104 θα εφαρμόζονται σε συνδρομητικές γραμμές συνδεδεμένες σε ψηφιακά κέντρα, και όπου είναι τεχνικά εφικτό και υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται δυσανάλογη οικονομική προσπάθεια, σε συνδρομητικές γραμμές συνδεδεμένες με αναλογικά κέντρα.