Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

97.-(1) Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:

(α) η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και την εμπιστευτικότητα, όσον αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την παροχή των διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των δημόσιων δικτύων που υποστηρίζουν συσκευές συλλογής δεδομένων και ταυτοποίησης· και

(β) η διασφάλιση της ασφάλειας και ακεραιότητας των δικτύων και των υπηρεσιών.

(2) Το παρόν Μέρος εφαρμόζεται:

(α) στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών επικοινωνιών σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, περιλαμβανομένων των δημόσιων δικτύων που υποστηρίζουν συσκευές συλλογής δεδομένων και ταυτοποίησης· και

(β) στους παροχείς δημόσια διαθέσιμων δικτύων επικοινωνιών ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δικτύων τους και τη συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται και των πληροφοριών που μεταφέρονται μέσω των δικτύων αυτών.