Κατακράτηση ταχυδρομικών αντικειμένων

147.-(1) Σε περίπτωση που παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο δεν φέρει τελωνειακή δήλωση, εξαιρουμένων των αντικειμένων αλληλογραφίας, περιέχει οποιαδήποτε εμπορεύματα -

(α) σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως αδικήματος,

(β) τα οποία υπόκεινται σε πληρωμή οποιονδήποτε τελωνειακών δασμών ή/ και φόρων, ή/και

(γ) σε σχέση με τα οποία υπάρχει, δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή/και διαταγμάτων ή/και δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συμβάσεως ή συμφωνίας, που δεσμεύει την Κύπρο, οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός, είτε σε σχέση με την εισαγωγή τους ή/και τη μεταφορά τους μέσω ταχυδρομείου, ή/και άλλως πως,

τότε ο ανωτέρω παροχέας οφείλει να κατακρατήσει το ταχυδρομικό αντικείμενο στο πλησιέστερο προς την διεύθυνση του παραλήπτη ταχυδρομείο, και να απαιτήσει με γραπτή ειδοποίηση την προσέλευση στο εν λόγω ταχυδρομείο σε καθορισμένο χρόνο, του παραλήπτη ή άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του για το άνοιγμα του εν λόγω ταχυδρομικού αντικειμένου στην παρουσία του.

(2) Ταχυδρομικό αντικείμενο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος Άρθρου, θα ανοίγεται στον αναφερόμενο στην εν λόγω παράγραφο τόπο και χρόνο, παρουσία λειτουργού του παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών και τελωνειακού λειτουργού, από τον παραλήπτη ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, ή σε περίπτωση που ο παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπος αυτού δεν παρουσιάζεται ή αρνείται να ανοίξει το σχετικό ταχυδρομικό αντικείμενο, αυτό ανοίγεται από τους εν λόγω λειτουργούς και επίσης από μέλος της αστυνομίας, καθ΄ όσον αφορά τις περιπτώσεις του εδαφίου (1)(α) και (γ).

(3) Σε περίπτωση όπου ταχυδρομικό αντικείμενο εξευρίσκεται να περιέχει οτιδήποτε -

(α) η εισαγωγή του οποίου απαγορεύεται ή/και περιορίζεται ή/και του οποίου η μεταφορά μέσω ταχυδρομείου απαγορεύεται δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή/και διαταγμάτων ή/και δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συμβάσεως ή συμφωνίας που δεσμεύει την Κύπρο, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο υπόκειται σε δήμευση δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία,

(β) το οποίο υπόκειται σε πληρωμή οποιωνδήποτε τελωνειακών δασμών ή /και φόρων, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο κατακρατείται στο ταχυδρομείο, μέχρις ότου οι εν λόγω δασμοί καταβληθούν,

(γ) σε σχέση, με το οποίο έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως ποινικού αδικήματος, ή σε σχέση με το οποίο υπάρχει οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός, άλλος από τους αναφερόμενους στην παράγραφο (α) αμέσως πιο πάνω, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο κατακρατείται για το σκοπό οποιωνδήποτε περαιτέρω διαδικασιών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή/και διαταγμάτων.